Често задавани въпроси

От Infonotary
Версия от 10:46, 21 юли 2009 на Julian.popov (беседа | приноси) (Нова страница: ==Какво представлява удостоверението за универсален електронен подпис?== :Удостоверението за ...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Какво представлява удостоверението за универсален електронен подпис?

Удостоверението за универсален електронен подпис представлява електронен файл, който съдържа информация идентифицираща физическо или юридическо лице. Удостоверенията издавани от Инфонотари, могат да бъдат ползвани за:
 1. установяване на авторството (автентификация);
 2. криптиране и декриптиране на данни (конфиденциалност);
 3. осигуряване целостта и непроменимостта на подписаните данни (интегритет);
 4. невъзможност за отхвърляне на подписването (неотменимост).

Какво мога да правя с удостоверението за универсален електронен подпис?

Удостоверението за електронен подпис може да бъде ползвано като средство за персонална или фирмена електронна идентификация, извършване на изявления от и до държавни органи и органи на местното самоуправление по смисъла на ЗЕДЕП, електронна търговия, финансови транзакции, електронна кореспонденция, електронно подписване на документи и др.

Какви удостоверения за електронен подпис предлага Инфонотари?

 • i-Notary Personal Q Sign certificate - удостоверение за универсален електронен подпис на Физическо лице.
Издава се на физическо лице – Титуляр и Автор на удостоверението и съдържа информация удостоверяваща идентичността на физическото лице и връзката с публичния му ключ
 • i-Notary Company Q Sign certificate - удостоверение за универсален електронен подпис на Юридическо лице.
Издава се на юридическо лице – Титуляр, с включени данни и за физическо лице - Автор на удостоверението и съдържа информация удостоверяваща идентичността на физическото лице и връзката с публичния му ключ

Какво трябва да направя за да получа удостоверение за универсален електронен подпис?

За издаване на удостоверение за универсален електронен подпис е необходимо:
 1. Да попълните бланката Искане за издаване на удостоверение
 2. Да подготвите документите за издаване на удостоверение
 3. Да се явите в най-близкия до вас офис на регистриращ орган
 4. Да изберете устройствата и услугите, които желаете
 5. Да представите документ за заплатени удостоверителни услуги

От къде да получа удостоверение за универсален електронен подпис на Инфонотари?

Пълен списък на всички Регистриращи органи на Инфонотари адресите им и работното им време: Локални регистрационни офиси на Инфонотари

Какви документи са необходими за издаване на удостоверение за електронен подпис?

Необходими документи за издаване на удостоверение за универсален електронен подпис на Физическо лице (i-Notary Personal Q Sign certificate) са: - Копие от документа за самоличност на физическото лице, което ще бъде вписано в удостоверението като Титуляр/Автор; Необходимите документи за издаване на удостоверение за универсален електронен подпис на Юридическо лице (i-Notary Company Q Sign certificate) са: Копие от документа за самоличност на лицето, което ще бъде вписано като Автор на удостоверението; Копие от документа за съдебна регистрация; Копие от документа удостоверяващ актуалното състояние; Копие от документа за данъчна регистрация; Копие от документа за самоличност на законния представител на фирмата, който ще бъде вписан като Титуляр на удостоверението; Пълномощно овластяващо Автора;

Каква е валидността на електронните подписи?

Срока на валидност на удостоверението за електронен подпис е една календарна година – 365 дни от датата на издаване на удостоверението.

Как да прекратя удостоверението си за електронен подпис?

За да прекратите действието на удостоверение, трябва да информирате Инфонотари за желанието ви за прекратяване. Необходимо е да попълните Искане за прекратяване на удостоверение тук>>, в което да опишете основанието за прекратяването. Искането се подписва от Титуляра на удостоверението. На място в най-близкия до вас офис >> и след представяне на Искането за прекратяване удостоверението ви ще бъде прекратено.

Как да спра / възобновя удостоверение?

За да спрете действието на удостоверение, трябва да информирате Инфонотари за желанието ви за спиране/възобновяване. Спирането/възобновяването може да стане по телефон, електронна поща или след представяне на Искане за спиране/възобновяване в някой от офисите на Регистриращите органи на Инфонотари >>.

Как се подновява Удостоверение за електронен подпис?

За удостоверенията за универсален електронен подпис на физическо или юридическо лице, подновяване може да бъде направено еднократно за валидно, с не прекратено действие удостоверение, още за един период на валидност – 1 година (365 дни). Подновяването може да бъде извършено само, ако всички данни в удостоверението са непроменени и съдържанието на новото удостоверение е идентично с действащото удостоверение, с изключение на срока на валидност, като в новото удостоверение се вписва новия срок. Искането за подновяване се заявява от Титуляря или Автора, вписани в действащото удостоверение, поне 10 (десет) дни преди изтичане периода на валидност на удостоверението.

Какво представляват базовите удостоверения на Инфонотари

Базовото удостоверение за публичния ключ на Удостоверяващия орган на Инфонотари, именуващо се като: InfoNotary CSP Root CA, е самоиздадено и самоподписано удостоверение за универсален електронен подпис, съгласно чл.33, ал.1, т. 2 от ЗЕДЕП.

Удостоверението е подписано с базовия частен ключ на Доставчика. Базовия частен ключ на Инфонотари, удостоверен посредством удостоверението за неговия публичен ключ InfoNotary CPS Root се ползва за подписване на удостоверенията на Междинните Удостоверяващи органи на Инфонотари и на други данни, свързани с управлението на издадените от Инфонотари удостоверения, включително и на Списъка на спрени и прекратени удостоверения издадени от него (root-ca.crl)

Какво представлява публичен регистър на удостоверения?

Като регистриран доставчик на удостоверителни услуги, Инфонотари води електронен регистър на удостоверения, в който публикува удостоверението за своя електронен подпис и всички издадени от него удостоверения. Инфонотари води и публикува и отделен Списък на спрените и прекратени удостоверения, като не ограничава по никакъв начин и под никаква форма достъпа до регистъра на удостоверенията. По изрично искане на Автора Инфонотари ограничава достъпа за четене и изтегляне на удостоверението му за електронен подпис. Електронният регистър на удостоверенията на Инфонотари е публично достъпен и посредством LDAP базиран достъп на адрес: ldap://ldap.infonotary.com/

Как да съхранявам удостоверението си?

Частният ключ генериран от Инфонотари, който се използва за създаване на универсален електронен подпис, се записва върху техническо средство смарт карта. Единствено Автора/Титуляря имат право на достъп до частния ключ, следователно носят пълната отговорност за съхраняването и ползването му, както и за предотвратяване на компрометиране, загуба, разкриване, модифициране или друго неоторизирано използване на техния частен ключ. Автора, ползващ смарт карта за съхранение на частния си ключ е задължен да съхранява и пази от компрометиране персоналните данни за активиране на своята смарт карта (ПИН код).

Какво представлява публичния ключ?

Публичния ключ е един от двойката ключове, използван в асиметричната криптосистема. Публичния ключ е достъпен и може да се използва от всеки за проверка на електронен подпис.

Какво представлява частният ключ?

Частният ключ е един от двойката ключове, използван в асиметричната криптосистема за създаване на електронен подпис.

Какво да направя, ако настъпи промяна в личните/ фирмените ми данни?

При промяна на личните или фирмените ви данни трябва да уведомите Инфонотари, тъй като удостоверението за електронен подпис съдържа лична информация, която трябва да е актуална. Поради тази причина действието на настоящото удостоверение трябва да бъде прекратено, а след това и преиздадено с актуалната информация.